Revision history for ZHANGroupAlumni


Revision [7472]

Last edited on 2015-03-10 14:44:23 by LingyunWu
Additions:
~- **2014** Qiang Huang, Junfei Zhao, Chen Chen


Revision [6167]

Edited on 2013-02-03 22:50:05 by LingyunWu
Additions:
~- **2013** Huijia Li


Revision [6145]

Edited on 2012-12-30 18:45:43 by BinweiGui
Additions:
{{image class="portrait" alt="Binwei Gui" title="Binwei Gui" url="/images/users/guibinwei-2012-12-30d.JPG"}}
Deletions:
{{image class="portrait" alt="Binwei Gui" title="Binwei Gui" url="/images/users/guibinwei-2012-12-30c.JPG"}}


Revision [6144]

Edited on 2012-12-30 18:44:27 by BinweiGui
Additions:
{{image class="portrait" alt="Binwei Gui" title="Binwei Gui" url="/images/users/guibinwei-2012-12-30c.JPG"}}
Deletions:
{{image class="portrait" alt="Binwei Gui" title="Binwei Gui" url="/images/users/guibinwei-2012-12-30b.JPG"}}


Revision [6143]

Edited on 2012-12-30 17:25:16 by BinweiGui
Additions:
{{image class="portrait" alt="Binwei Gui" title="Binwei Gui" url="/images/users/guibinwei-2012-12-30b.JPG"}}
Deletions:
{{image class="portrait" alt="Binwei Gui" title="Binwei Gui" url="/images/users/guibinwei-2012-12-30.JPG"}}


Revision [6142]

Edited on 2012-12-30 17:23:23 by BinweiGui
Additions:
{{image class="portrait" alt="Binwei Gui" title="Binwei Gui" url="/images/users/guibinwei-2012-12-30.JPG"}}
Deletions:
{{image class="portrait" alt="Binwei Gui" title="Binwei Gui" url="images/users/gui14.gif"}}


Revision [6056]

Edited on 2012-09-15 03:13:36 by JiguangWang
Additions:
~- **2011** Jiguang Wang, Jibin Qu


Revision [5558]

Edited on 2011-09-20 16:02:38 by LingyunWu
Additions:
{{image class="portrait" alt="Xue-Mei Ning" title="Xue-Mei Ning" url="images/users/ning.jpg"}}
Deletions:
{{image class="portrait" alt="Xue-Mei Ning" title="Xue-Mei Ning" url="images/users/ning.bmp"}}


Revision [5525]

Edited on 2011-08-30 05:48:04 by JiguangWang
Deletions:
{{image class="portrait" alt="Jiguang Wang" title="Jiguang Wang" url="images/users/wjg2.bmp"}}
== [[JiguangWang Jiguang Wang]] ==
[[bobbit-1@163.com]]
Phd candidate of [[http://www.amss.ac.cn Academy of Mathematics and Systems Science]]


Revision [5510]

Edited on 2011-08-25 14:30:55 by LingyunWu
Deletions:
{{image class="portrait" alt="Jb Qu" title="Jibin Qu" url="images/users/qjb3.JPG"}}
== [[JibinQu Jibin Qu]] ==
[[qujibin@163.com]]


Revision [5509]

Edited on 2011-08-25 14:27:51 by LingyunWu
Additions:
{{image class="portrait" alt="Jb Qu" title="Jibin Qu" url="images/users/qjb3.JPG"}}
== [[JibinQu Jibin Qu]] ==
[[qujibin@163.com]]


Revision [5508]

Edited on 2011-08-25 14:25:18 by LingyunWu
Additions:
{{image class="portrait" alt="Jiguang Wang" title="Jiguang Wang" url="images/users/wjg2.bmp"}}
== [[JiguangWang Jiguang Wang]] ==
[[bobbit-1@163.com]]
Phd candidate of [[http://www.amss.ac.cn Academy of Mathematics and Systems Science]]


Revision [5241]

Edited on 2011-05-02 22:36:07 by YuqingQiu
Additions:
Research Fellow of [[http://www.northwestern.edu Northwestern University]]
Deletions:
Postdoctoral Research Fellow of [[http://www.cuhk.edu.hk The Chinese University of Hong Kong]]


Revision [5234]

Edited on 2011-05-02 00:08:05 by RuishengWang
Additions:
~- **1991**: Li Sheng
Deletions:
~- **1991**: Li Sheng


Revision [5221]

Edited on 2011-04-12 17:30:53 by LingyunWu
Additions:
~- **1991**: Li Sheng
~- **1992**: Hongfeng Li
~- **1995**: Huican Zhu
~- **1996**: Dejun Tan
~- **1997**: Xiaodong Wang, Lei Wang
~- **2001**: Juliang Zhang, Zhiyuan Jia
~- **2006**: Zhiyan Yang, Jinshan Li (RUC)
~- **2001-2003**: Yunan Wu
Deletions:
~- **1994**: Huican Zhu
~- **1997**: Lei Wang
~- **2001**: Juliang Zhang
~- **2006**: Jinshan Li (RUC)
~- **2000-2002**: Yunan Wu


Revision [5142]

Edited on 2011-02-24 18:16:39 by XianwenRen
Deletions:
{{image class="portrait" alt="Xianwen Ren" title="Xianwen Ren" url="images/users/renxw-suzhou.jpg"}}
== [[XianwenRen Dr. Xianwen Ren]] ==
[[renxwise@gmail.com]]
Research Assistant of [[http://www.ipbcams.ac.cn/ Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences]]


Revision [5084]

Edited on 2011-01-15 15:20:04 by LinWang
Additions:
[[linwang@tust.edu.cn]]
Assistant Professor of [[http://www.tust.edu.cn/ Tianjin University of Science and Technology]]
Deletions:
[[linwang@amss.ac.cn]]
Phd candidate of [[http://www.amss.ac.cn Academy of Mathematics and Systems Science]]


Revision [4850]

Edited on 2010-09-13 10:09:39 by XianwenRen
Additions:
{{image class="portrait" alt="Xianwen Ren" title="Xianwen Ren" url="images/users/renxw-suzhou.jpg"}}
Deletions:
{{image class="portrait" alt="Xianwen Ren" title="Xianwen Ren" url="images/users/renxw.jpg"}}


Revision [4849]

Edited on 2010-09-13 10:02:59 by XianwenRen
Additions:
~- **2010**: Xianwen Ren, Liyong Pang (RUC)
{{image class="portrait" alt="Xianwen Ren" title="Xianwen Ren" url="images/users/renxw.jpg"}}
== [[XianwenRen Dr. Xianwen Ren]] ==
[[renxwise@gmail.com]]
Research Assistant of [[http://www.ipbcams.ac.cn/ Institute of Pathogen Biology, Chinese Academy of Medical Sciences]]
Deletions:
~- **2010**: Xianwen Ren, Liyong Pan (RUC)


Revision [4795]

Edited on 2010-08-24 14:55:26 by LingyunWu
Additions:
=== M.S. ===
~- **1994**: Huican Zhu
~- **1997**: Lei Wang
~- **1999**: Lin Zhang


Revision [4794]

Edited on 2010-08-24 14:52:38 by LingyunWu
Additions:
~- **2000-2002**: Yunan Wu
~- **2001-2003**: Fei Li
~- **2007-2009**: Zhixia Yang
~- **2008-2010**: Shoujun Xu
~- **2009-2011**: Ying Wang
Deletions:
~- **2002-2003**: Fei Li
~- **2008-2009**: Zhixia Yang
~- **2009-2010**: Shoujun Xu
~- **2010-2011**: Ying Wang


Revision [4793]

Edited on 2010-08-24 14:50:35 by LingyunWu
Additions:
=== Post-doc ===
~- **2002-2003**: Fei Li
~- **2008-2009**: Zhixia Yang
~- **2009-2010**: Shoujun Xu
~- **2010-2011**: Ying Wang


Revision [4792]

Edited on 2010-08-24 14:46:59 by LingyunWu
Additions:
==== Full List ====
=== Ph.D. ===
~- **1999**: Xinjian Zhuo
~- **2000**: Lei Wang
~- **2001**: Juliang Zhang
~- **2002**: Jihong Zhang, Ling-Yun Wu, Degang Liu, Delin Lu, Ruiqi Wang
~- **2004**: Zhenping Li
~- **2005**: Yong Wang, Ruisheng Wang, Yuying Zhao, Zhongwei Zhan
~- **2006**: Jinshan Li (RUC)
~- **2007**: Xuemei Ning, Hongwei Liu (RUC)
~- **2008**: Shihua Zhang, Zhiping Liu, Guangxu Jin, Zhongyuan Zhang, Binwei Gui (RUC)
~- **2009**: Yuqing Qiu, Lin Wang, Li Wang (RUC)
~- **2010**: Xianwen Ren, Liyong Pan (RUC)


Revision [4723]

Edited on 2010-04-27 11:01:56 by YuqingQiu
Additions:
Postdoctoral Research Fellow of [[http://www.cuhk.edu.hk The Chinese University of Hong Kong]]
Deletions:
Research Assistant of [[http://www.cuhk.edu.hk The Chinese University of Hong Kong]]


Revision [4672]

Edited on 2010-01-21 12:01:23 by LingyunWu
Additions:
== [[YuqingQiu Dr. Yu-Qing Qiu]] ==
== [[LinWang Dr. Lin Wang]] ==
== [[LiWang Dr. Li Wang]] ==
Deletions:
== [[YuqingQiu Yu-Qing Qiu]] ==
== [[LinWang Lin Wang]] ==
== [[LiWang Li Wang]] ==


Revision [4353]

Edited on 2009-09-27 14:25:38 by YuqingQiu
Additions:
[[qiuyuqingfred"at"gmail.com]]
Research Assistant of [[http://www.cuhk.edu.hk The Chinese University of Hong Kong]]
Deletions:
[[yqqiu"at"amss.ac.cn]]


Revision [4155]

Edited on 2009-08-04 22:38:24 by YuqingQiu
Additions:
{{image class="portrait" alt="Yuqing Qiu" title="Yuqing Qiu" url="images/users/qyq3.jpg"}}
== [[YuqingQiu Yu-Qing Qiu]] ==
[[yqqiu"at"amss.ac.cn]]
Phd candidate of [[http://www.amss.ac.cn Academy of Mathematics and Systems Science]]
{{image class="portrait" alt="Lin Wang" title="Lin Wang" url="images/users/wl1.jpg"}}
== [[LinWang Lin Wang]] ==
[[linwang@amss.ac.cn]]
Phd candidate of [[http://www.amss.ac.cn Academy of Mathematics and Systems Science]]
{{image class="portrait" alt="Li Wang" title="Li Wang" url="images/users/wangli.bmp"}}
== [[LiWang Li Wang]] ==
[[Liwang@gmail.com]]
Phd candidate of [[http://info.ruc.edu.cn school of Information]][[http://www.ruc.edu.cn/ Renmin University of China]]


Revision [4040]

Edited on 2009-07-10 22:55:43 by XuemeiNing
Additions:
{{image class="portrait" alt="Xue-Mei Ning" title="Xue-Mei Ning" url="images/users/ning.bmp"}}
Deletions:
{{image class="portrait" alt="Xue-Mei Ning" title="Xue-Mei Ning" url="images/users/xuemeining-s.jpg"}}


Revision [3645]

Edited on 2008-08-08 13:02:20 by BinweiGui

No Differences

Revision [3644]

Edited on 2008-08-08 13:02:03 by BinweiGui
Additions:
Assistant Professor of [[http://www.cupl.edu.cn China University of Political Science and Law ]]


Revision [3643]

Edited on 2008-08-08 13:00:55 by BinweiGui

No Differences

Revision [3553]

Edited on 2008-06-13 23:06:30 by LingyunWu

No Differences

Revision [3548]

Edited on 2008-06-13 17:57:15 by ZhipingLiu

No Differences

Revision [3547]

Edited on 2008-06-13 17:56:57 by ZhipingLiu
Additions:
== [[BinweiGui Dr. Binwei Gui]] ==
Deletions:
== [[BinweiGui Binwei Gui]] ==
Phd candidate of [[http://www.seruc.com/ school of Economics]] [[http://www.ruc.edu.cn/ Renmin University of China]]


Revision [3546]

Edited on 2008-06-13 17:56:00 by ZhipingLiu
Additions:
{{image class="portrait" alt="Binwei Gui" title="Binwei Gui" url="images/users/gui14.gif"}}
== [[BinweiGui Binwei Gui]] ==
[[guibinwei@163.com]]
Phd candidate of [[http://www.seruc.com/ school of Economics]] [[http://www.ruc.edu.cn/ Renmin University of China]]


Revision [3544]

Edited on 2008-06-13 17:54:04 by ZhipingLiu
Additions:
{{image class="portrait" alt="Ruiqi Wang" title="Ruiqi Wang" url="images/users/wrq6.jpg"}}
== [[RuiqiWang Dr. Ruiqi Wang]] ==
""<a href="mailto:rqwang@shu.edu.cn">rqwang@shu.edu.cn</a>""
Associate professor of Institute of Systems Biology, [[http://www.shu.edu.cn Shanghai University]]


Revision [3543]

Edited on 2008-06-13 17:53:07 by ZhipingLiu
Additions:
{{image class="portrait" alt="De-Gang Liu" title="De-Gang Liu" url="images/users/degangliu-s.jpg"}}
== [[http://www.amt.ac.cn/member/liudegang/index.html Dr. De-Gang Liu]] ==
""<a href="mailto:dliu@amt.ac.cn">dliu@amt.ac.cn</a>""
Associate professor of [[http://www.amt.ac.cn Institute of Applied Mathematics]], [[http://www.amss.ac.cn Academy of Mathematics and Systems Science]]


Revision [3524]

Edited on 2008-06-13 17:32:35 by ZhipingLiu
Deletions:
{{image class="portrait" alt="Guang-Xu Jin" title="Guang-Xu Jin" url="images/users/GuangxuJin.jpg"}}
== [[GuangxuJin Dr. Guangxu Jin]] ==
[[GJin@tmhs.org GJin@tmhs.org; jgx123456@126.com]]
Assistant professor of Institute of Systems Biology, [[http://www.shu.edu.cn Shanghai University]]
Postdoc of [[http://www.methodisthealth.com The Methodist Hospital Research Institute]], [[http://www.med.cornell.edu/ Weill Medical College of Cornell University]], USA
{{image class="portrait" alt="Zhong-Yuan Zhang" title="Zhong-Yuan Zhang" url="images/users/zhongyuanzhang.jpg"}}
== [[ZhongyuanZhang Dr. Zhong-Yuan Zhang]] ==
[[zhzhyuan@amss.ac.cn]]
{{image class="portrait" alt="Zhi-Ping Liu" title="Zhi-Ping Liu" url="images/users/liu.jpg"}}
== [[ZhipingLiu Dr. Zhi-Ping Liu]] ==
[[zpliu@amss.ac.cn]]


Revision [3493]

Edited on 2008-06-04 23:22:57 by LingyunWu
Additions:
{{image class="portrait" alt="Guang-Xu Jin" title="Guang-Xu Jin" url="images/users/GuangxuJin.jpg"}}
== [[GuangxuJin Dr. Guangxu Jin]] ==
[[GJin@tmhs.org GJin@tmhs.org; jgx123456@126.com]]
Assistant professor of Institute of Systems Biology, [[http://www.shu.edu.cn Shanghai University]]
Postdoc of [[http://www.methodisthealth.com The Methodist Hospital Research Institute]], [[http://www.med.cornell.edu/ Weill Medical College of Cornell University]], USA
{{image class="portrait" alt="Zhong-Yuan Zhang" title="Zhong-Yuan Zhang" url="images/users/zhongyuanzhang.jpg"}}
== [[ZhongyuanZhang Dr. Zhong-Yuan Zhang]] ==
[[zhzhyuan@amss.ac.cn]]
{{image class="portrait" alt="Zhi-Ping Liu" title="Zhi-Ping Liu" url="images/users/liu.jpg"}}
== [[ZhipingLiu Dr. Zhi-Ping Liu]] ==
[[zpliu@amss.ac.cn]]


Revision [2908]

The oldest known version of this page was created on 2007-10-24 16:40:02 by LingyunWu
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki