Wiki source for ZHANGroupAlumni


Show raw source

==== Full List ====

=== M.S. ===

~- **1991**: Li Sheng
~- **1992**: Hongfeng Li
~- **1995**: Huican Zhu
~- **1996**: Dejun Tan
~- **1997**: Xiaodong Wang, Lei Wang
~- **1999**: Lin Zhang

=== Ph.D. ===
~- **1999**: Xinjian Zhuo
~- **2000**: Lei Wang
~- **2001**: Juliang Zhang, Zhiyuan Jia
~- **2002**: Jihong Zhang, Ling-Yun Wu, Degang Liu, Delin Lu, Ruiqi Wang
~- **2004**: Zhenping Li
~- **2005**: Yong Wang, Ruisheng Wang, Yuying Zhao, Zhongwei Zhan
~- **2006**: Zhiyan Yang, Jinshan Li (RUC)
~- **2007**: Xuemei Ning, Hongwei Liu (RUC)
~- **2008**: Shihua Zhang, Zhiping Liu, Guangxu Jin, Zhongyuan Zhang, Binwei Gui (RUC)
~- **2009**: Yuqing Qiu, Lin Wang, Li Wang (RUC)
~- **2010**: Xianwen Ren, Liyong Pang (RUC)
~- **2011** Jiguang Wang, Jibin Qu
~- **2013** Huijia Li
~- **2014** Qiang Huang, Junfei Zhao, Chen Chen


=== Post-doc ===

~- **2001-2003**: Yunan Wu
~- **2001-2003**: Fei Li
~- **2007-2009**: Zhixia Yang
~- **2008-2010**: Shoujun Xu
~- **2009-2011**: Ying Wang

===== Alumni =====
----
{{image class="portrait" alt="Hui-Can Zhu" title="Hui-Can Zhu" url="images/users/huicanzhu-s.jpg"}}
== [[HuicanZhu Dr. Hui-Can Zhu]] ==

""<a href="mailto:huican@google.com">huican@google.com</a>""
Staff engineer of [[http://www.google.com Google Company]]

----
{{image class="portrait" alt="De-Gang Liu" title="De-Gang Liu" url="images/users/degangliu-s.jpg"}}
== [[http://www.amt.ac.cn/member/liudegang/index.html Dr. De-Gang Liu]] ==

""<a href="mailto:dliu@amt.ac.cn">dliu@amt.ac.cn</a>""
Associate professor of [[http://www.amt.ac.cn Institute of Applied Mathematics]], [[http://www.amss.ac.cn Academy of Mathematics and Systems Science]]

----
{{image class="portrait" alt="Xin-Jian Zhuo" title="Xin-Jian Zhuo" url="images/users/xinjianzhuo-s.jpg"}}
== [[XinjianZhuo Dr. Xin-Jian Zhuo]] ==

""<a href="mailto:zhuoxj@bupt.edu.cn">zhuoxj@bupt.edu.cn</a>""
Associate professor of [[http://www.sie.bupt.cn School of Information Engineering]], [[http://www.bupt.edu.cn Beijing University of Post and Telecommunications]]

----
{{image class="portrait" alt="Fei Li" title="Fei Li" url="images/users/feili-s.jpg"}}
== [[FeiLi Dr. Fei Li]] ==

""<a href="mailto:bjafei@sohu.com">bjafei@sohu.com</a>""
Associate professor of [[http://www.btbu.edu.cn Beijing Technology & Business University]]

----
{{image class="portrait" alt="Ruiqi Wang" title="Ruiqi Wang" url="images/users/wrq6.jpg"}}
== [[RuiqiWang Dr. Ruiqi Wang]] ==

""<a href="mailto:rqwang@shu.edu.cn">rqwang@shu.edu.cn</a>""
Associate professor of Institute of Systems Biology, [[http://www.shu.edu.cn Shanghai University]]

----
{{image class="portrait" alt="Zhong-Wei Zhan" title="Zhong-Wei Zhan" url="images/users/zhongweizhan-s.jpg"}}
== [[ZhongweiZhan Dr. Zhong-Wei Zhan]] ==

""<a href="mailto:zzw@amss.ac.cn">zzw@amss.ac.cn</a>""
Project manager of [[http://www.caecc.com.cn China Aerospace Engineering Consultation Center]]

----
{{image class="portrait" alt="Yu-Ying Zhao" title="Yu-Ying Zhao" url="images/users/yuyingzhao-ss.jpg"}}
== [[YuyingZhao Dr. Yu-Ying Zhao]] ==

""<a href="mailto:zyy@amss.ac.cn">zyy@amss.ac.cn</a>""
Assistant Professor of [[http://www.bjfu.edu.cn/ Beijing Forestry University]]

----
{{image class="portrait" alt="Jin-Shan Li" title="Jin-Shan Li" url="images/users/lijsh.jpg"}}
== [[JinshanLi Dr. Jin-Shan Li]] ==

""<a href="mailto:lijinshan@gmail.com">lijinshan@gmail.com</a>""
Assistant Professor of [[http://www.bjfu.edu.cn/ Beijing Forestry University]]

----
{{image class="portrait" alt="Hong-Wei Liu" title="Hong-Wei Liu" url="images/users/ryuhowell-f.bmp"}}
== [[HongweiLiu Dr. Hong-Wei Liu]] ==

[[ryuhowell@163.com]]
Assistant Professor of [[http://www.bmi.edu.cn Beijing Materials Insititute]]

----
{{image class="portrait" alt="Xue-Mei Ning" title="Xue-Mei Ning" url="images/users/ning.jpg"}}
== [[XuemeiNing Dr. Xue-Mei Ning]] ==

""<a href="mailto:nxm@amss.ac.cn">nxm@amss.ac.cn</a>""
Assistant Professor of [[http://www.bjfu.edu.cn/ Beijing Forestry University]]

----
{{image class="portrait" alt="Binwei Gui" title="Binwei Gui" url="/images/users/guibinwei-2012-12-30d.JPG"}}
== [[BinweiGui Dr. Binwei Gui]] ==

[[guibinwei@163.com]]
Assistant Professor of [[http://www.cupl.edu.cn China University of Political Science and Law ]]

----
{{image class="portrait" alt="Yuqing Qiu" title="Yuqing Qiu" url="images/users/qyq3.jpg"}}
== [[YuqingQiu Dr. Yu-Qing Qiu]] ==

[[qiuyuqingfred"at"gmail.com]]
Research Fellow of [[http://www.northwestern.edu Northwestern University]]

----
{{image class="portrait" alt="Lin Wang" title="Lin Wang" url="images/users/wl1.jpg"}}
== [[LinWang Dr. Lin Wang]] ==

[[linwang@tust.edu.cn]]
Assistant Professor of [[http://www.tust.edu.cn/ Tianjin University of Science and Technology]]

----
{{image class="portrait" alt="Li Wang" title="Li Wang" url="images/users/wangli.bmp"}}
== [[LiWang Dr. Li Wang]] ==

[[Liwang@gmail.com]]
Phd candidate of [[http://info.ruc.edu.cn school of Information]][[http://www.ruc.edu.cn/ Renmin University of China]]
----
CategoryMember
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki