....

Meng Zou


PHD candidate
Academy of Mathematics & Systems Science, Chinese Academy of Sciences
Address : Zhongguancun East Road No.55, , HaiDian District, Beijing 100080, China
Tel : 15501271045
Email : zoumeng@amss.ac.cnBackground


2007,9~2011,7 -- B.S.
School of Mathematical Sciences, DaLian University of Technology

2011,9~ now -- Ph.D.
Applied Mathematics, Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Science
Hobbies


Honors

Research Interests

Publications


~1) Meng Zou, Zhaoqi Liu, Xiang-Sun Zhang and Yong Wang.
NCC-AUC:an AUC optimization method to identify multi-biomarker panel for cancer prognosis from genomic and clinical data.
Bioinformatics (2015).

~2) Meng Zou, Peng-Jun Zhang, Xin-Yu Wen, Luonan Chen, Ya-Ping Tian, Yong Wang.
A novel mixed integer programming for multi-biomarker panel identification by distinguishing malignant from benign colorectal tumors.
Methods, 2015, 83: 3-17.

~3) Pengjun Zhang, Meng Zou (co-first), Xinyu Wen, Feng Gu, Juan Li, Gaixia Liu, Jingxiao Dong, Xinxin Deng, Jing Gao, Xiaolong Li, Xingwang Jia, Zhennan Dong, Luonan Chen, Yong Wang and Yaping Tian.
Development of serum parameters panels for the early detection of pancreatic cancer.
International Journal of Cancer, 2014, 134(11): 2646-2655.

~4) Wenjun Mou, Zhaoqi Liu, Yuan Luo, Meng Zou, Chao Ren, Chunyan Zhang, Xinyu Wen, Yong Wang, Yaping Tian.
Development and cross-validation of prognostic models to assess the treatment effect of cisplatin/pemetrexed chemotherapy in lung adenocarcinoma patients.
Medical Oncology, 2014, 31(9): 1-9.Softwares

Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki