Revision [3524]

This is an old revision of ZHANGroupAlumni made by ZhipingLiu on 2008-06-13 17:32:35.

 

Alumni


Hui-Can Zhu
HuicanZhu Dr. Hui-Can Zhu

huican@google.com
Staff engineer of Google Company


Xin-Jian Zhuo
XinjianZhuo Dr. Xin-Jian Zhuo

zhuoxj@bupt.edu.cn
Associate professor of School of Information Engineering, Beijing University of Post and Telecommunications


Fei Li
FeiLi Dr. Fei Li

bjafei@sohu.com
Associate professor of Beijing Technology & Business University


Zhong-Wei Zhan
ZhongweiZhan Dr. Zhong-Wei Zhan

zzw@amss.ac.cn
Project manager of China Aerospace Engineering Consultation Center


Yu-Ying Zhao
YuyingZhao Dr. Yu-Ying Zhao

zyy@amss.ac.cn
Assistant Professor of Beijing Forestry University


Jin-Shan Li
JinshanLi Dr. Jin-Shan Li

lijinshan@gmail.com
Assistant Professor of Beijing Forestry University


Hong-Wei Liu
HongweiLiu Dr. Hong-Wei Liu

ryuhowell@163.com
Assistant Professor of Beijing Materials Insititute


Xue-Mei Ning
XuemeiNing Dr. Xue-Mei Ning

nxm@amss.ac.cn
Assistant Professor of Beijing Forestry University


CategoryMember
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki