Jingroup MembersZhu-Jun Jing
zhujunJing zhujun Jing

jingzj@math.ac.cn
Institute of Mathematics,Chinese Academy of Science


Jin-Liang Wang
JinliangWang Jin-Liang Wang

jlwang@buaa.edu.cn
Associate professor of Beihang University


Jianping yang
JianpingYang1 Jianping Yang

jpyang@amss.ac.cn
China Agricultural University


Jin Deng
JingDeng Jin Deng

jindeng@gmail.com
Hunan Institute of Engineering


Zhi-yan Yang
ZhiyanYang Zhi-Yan Yang

jindeng@amss.ac.cn
Beijing Wu Zi University


Tao Jiang
TaoJiang Tao Jiang

jindeng@amss.ac.cn
Beijing Wu Zi University


CategoryMember
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki