Wiki source for ZHANGroupPhotos


Show raw source

==== Photos ====

@@== 2003.09 ==
{{image class="center" alt="ZHANGroup 2003 Photo" title="ZHANGroup 2003" url="images/users/zhangroup_200309.jpg"}}
From left to right, Back: ZhenpingLi, YuyingZhao, YongWang, RuishengWang, ZhongweiZhan
Front:JuliangZhang, [[http://www.amt.ac.cn/member/liudegang/index.html DegangLiu]], XiangsunZhang, JihongZhang, LingyunWu@@

@@== 2006.05.07 ==
{{image class="center" alt="ZHANGroup 2006 Photo" title="ZHANGroup 2006" url="images/users/zhangroup_200605.jpg"}}
@@

@@== 2007.09.10 教师节 ==
{{image class="center" alt="ZHANGroup 2007 Photo" title="ZHANGroup 2007" url="images/users/zhangroup_200709.jpg"}}
@@

@@== 2008.04.04 聚会 ==
{{image class="center" alt="ZHANGroup 2008 Photo" title="ZHANGroup 2008" url="images/users/zhangroup_200804.jpg"}}
@@


@@== 2009.01.01 元旦 ==
{{image class="center" alt="ZHANGroup 2009 Photo" title="ZHANGroup 2009" url="images/users/zhangroup_200901.jpg"}}
@@


@@== 2010.05.15 ==
{{image class="center" alt="ZHANGroup 2010 Photo" title="ZHANGroup 2010" url="images/users/zhangroup_201005.jpg" width="500px"}}
@@

@@== 2010.12.26 圣诞==
{{image class="center" alt="ZHANGroup 2010 Photo" title="ZHANGroup 2010" url="images/users/zhangroup201012.JPG" width="500px"}}
@@

@@== 2011.05.07 ==
{{image class="center" alt="ZHANGroup 2011 Photo" title="ZHANGroup 2011" url="images/users/2011章老师生日.jpg" width="500px"}}
@@

@@== 2011.09.12 ==
{{image class="center" alt="ZHANGroup 2011 Photo" title="ZHANGroup 2011" url="images/users/2011中秋节.JPG" width="500px"}}
@@

@@== 2016.05.14 稻香湖会议 ==
{{image class="center" alt="ZHANGroup 2016 Photo" title="ZHANGroup 2016" url="images/users/daoxianghu.jpg" width="500px"}}
@@
@@== 2016.05.23 答辩 ==
{{image class="center" alt="ZHANGroup 2016 Photo" title="ZHANGroup 2016" url="images/users/liuyinliangjiwenkai.jpg" width="500px"}}
@@
Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki