Revision [6169]

This is an old revision of Jiguangwang2 made by JiguangWang on 2013-02-09 01:13:15.

 

Jiguangwang ==英文==

....王吉光


1130 St. Nicholas Ave
ICRC Bldg 8th Floor, Office 804 D
New York, NY 10032
wangjiguang1984-at-gmail.com

哥伦比亚大学医学院
计算生物学与生物信息学中心
医学信息学系
博士后
教育背景和工作经历研究方向主持项目
曾获奖励发表文章:::文章列表:::友情链接


Valid XHTML :: Valid CSS: :: Powered by WikkaWiki